دسته: به درازی بی آر تی

مشت اول ۱۰۰ تومان

احسان رافتی داریان . -اصغرآقا بفرما … ( این جمله را که شنیدم ناخوداگاه یاد ترانه آن خواننده کچل آن ور آبی که گه گاهی هم داور می شود و از کاپی کردن شرکت کننده ها حرص می خورد، افتادم که می خواند: اصغرآقا بفرما، موقع غذا بفرما، همه جا...