دسته: مرجان خانم، آقا محسن

محاسبه کن نرخ مهریه کی بودی تو؟

-از اون اولشم معلوم بود منو به خاطرم پولم می خوای…-آخه تو پولی داری محسن؟ -بالاخره که اینجوری نمی مونه. منم یه روزی پولدار می شم– آخه اگه عرضه شو داشتی که دلم نمی سوخت…-باشه من بی عرضه. اون شوهرخواهرت عرضه داره، مرتیکه اختلاس گر خون مردم رو تو شیشه...